Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry Titulný obrázok

Úvodná informácia - lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry pôsobia v zahraničí na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd (programov spolupráce) medzi Ministerstvom školstva výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva príslušnej krajiny, alebo na základe priamych dohôd medzi MŠVVaM SR a univerzitou príslušnej krajiny.

Dohoda stanovuje podmienky vyslania lektora v zmysle jeho pôsobenia, materiálneho a mzdového zabezpečenia a ubytovania. Lektor je vysielaný na dobu minimálne jedného roka, s možnosťou predĺženia jeho pôsobenia maximálne na štyri roky. Po uplynutí stanovenej doby, na základe obojstranného záujmu, ministerstvo školstva predkladá prijímajúcej strane, v súlade s jej požiadavkami a kritériami, meno nového kandidáta. Výber kandidátov na post lektora slovenského jazyka a kultúry v zahraničí sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR, vypísaním výberového konania. Komisiu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre výber a posudzovanie činnosti lektorov slovenského jazyka a kultúry menuje minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry sú významnou súčasťou propagácie Slovenska a jeho kultúry v zahraničí. Vyslaní lektori okrem vyučovacej povinnosti prispievajú k všestrannému poznaniu slovenských reálií v kontexte histórie a kultúry organizovaním konferencií, seminárov, výstav a stretnutí s významnými osobnosťami vedy a kultúry, pričom úzko spolupracujú so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí.

Úvodná informácia – učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov

Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov sú vysielaní do zahraničia Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd (programov spolupráce) medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva príslušnej krajiny.

Dohoda stanovuje podmienky vyslania učiteľa v zmysle jeho pôsobenia, materiálneho a mzdového zabezpečenia a ubytovania. Učiteľ je vysielaný na dobu minimálne jedného roka, s možnosťou predĺženia jeho pôsobenia maximálne na štyri roky, počas ktorých je zamestnancom ministerstva školstva. Po uplynutí stanovenej doby, na základe obojstranného záujmu, ministerstvo školstva, v súlade s požiadavkami a kritériami prijímajúcej strany, na základe výberového konania, nominuje nového kandidáta. Výberové konanie na post učiteľa slovenského jazyka v zahraničí sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR. Komisiu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pre výber učiteľov na školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí menuje minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.

Vyslaní učitelia slovenského jazyka sú významnou súčasťou propagácie Slovenska a jeho kultúry v zahraničí a okrem vyučovacej povinnosti úzko spolupracujú so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí ako i s krajanskými organizáciami pri príprave osvetových a kultúrno-vzdelávacích podujatí.

Úvodná informácia – učitelia pôsobiaci v systéme Európskych škôl

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zabezpečuje vysielanie učiteľov do systému Európskych škôl na základe Dohovoru, ktorým sa definuje štatút Európskych škôl - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR 597/2004 Z. z.

Hlavným zámerom Európskych škôl je zaistiť vzdelávanie pre deti pracovníkov inštitúcií Európskej únie. Na Európskych školách sú vzdelávané nielen deti pracovníkov inštitúcií EÚ, ale tiež pracovníkov zo stálych reprezentácií a ďalších zastúpení. Učitelia v Európskych školách zabezpečujú vyučovanie v predprimárnom, primárnom a sekundárnom vzdelávaní.

V školskom roku 2023/2024 pôsobí v systéme Európskych škôl spolu 14 učiteľov MŠVVaM SR v Belgicku, Luxembursku, Nemecku, Taliansku a Španielsku. Slovenská jazyková sekcia je vytvorená v Európskej škole v Bruseli I, časť Berkendael v Belgicku.

Počet učiteľov sa určuje pomocou schváleného vzorca, v ktorom sa zohľadňuje počet žiakov národnosti, ich percentuálny podiel v celkovom množstve všetkých žiakov členských štátov, počet už vyslaných učiteľov a koeficient, ktorý vyplýva zo skutočnosti či má členský štát založenú jazykovú sekciu a v akom množstve. Slovenskí učitelia sú vysielaní na základe požiadaviek Európskych škôl, ktoré Kancelária generálneho tajomníka Európskych škôl aktuálne každoročne zverejňuje v súlade so schválenými dokumentmi.

Bližšie informácie o systéme Európskych škôl sú uvedené na stránke www.eursc.eu.