Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry Titulný obrázok

Úvodná informácia - lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry pôsobia v zahraničí na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd (programov spolupráce) medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva príslušnej krajiny, alebo na základe priamych dohôd medzi MŠVVaŠ SR a univerzitou príslušnej krajiny.

Dohoda stanovuje podmienky vyslania lektora v zmysle jeho pôsobenia, materiálneho a mzdového zabezpečenia a ubytovania. Lektor je vysielaný na dobu minimálne jedného roka, s možnosťou predĺženia jeho pôsobenia maximálne na štyri roky. Po uplynutí stanovenej doby, na základe obojstranného záujmu, ministerstvo školstva predkladá prijímajúcej strane, v súlade s jej požiadavkami a kritériami, meno nového kandidáta. Výber kandidátov na post lektora slovenského jazyka a kultúry v zahraničí sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR, vypísaním výberového konania. Komisiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výber a posudzovanie činnosti lektorov slovenského jazyka a kultúry menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Lektoráty slovenského jazyka a kultúry sú významnou súčasťou propagácie Slovenska a jeho kultúry v zahraničí. Vyslaní lektori okrem vyučovacej povinnosti prispievajú k všestrannému poznaniu slovenských reálií v kontexte histórie a kultúry organizovaním konferencií, seminárov, výstav a stretnutí s významnými osobnosťami vedy a kultúry, pričom úzko spolupracujú so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí.

Úvodná informácia – učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov

Učitelia slovenského jazyka a akademických predmetov sú vysielaní do zahraničia Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd (programov spolupráce) medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva príslušnej krajiny.

Dohoda stanovuje podmienky vyslania učiteľa v zmysle jeho pôsobenia, materiálneho a mzdového zabezpečenia a ubytovania. Učiteľ je vysielaný na dobu minimálne jedného roka, s možnosťou predĺženia jeho pôsobenia maximálne na štyri roky, počas ktorých je zamestnancom ministerstva školstva. Po uplynutí stanovenej doby, na základe obojstranného záujmu, ministerstvo školstva, v súlade s požiadavkami a kritériami prijímajúcej strany, na základe výberového konania, nominuje nového kandidáta. Výberové konanie na post učiteľa slovenského jazyka v zahraničí sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR. Komisiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výber učiteľov na školy s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vyslaní učitelia slovenského jazyka sú významnou súčasťou propagácie Slovenska a jeho kultúry v zahraničí a okrem vyučovacej povinnosti úzko spolupracujú so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí ako i s krajanskými organizáciami pri príprave osvetových a kultúrno-vzdelávacích podujatí.