Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – lektoriucitelia.sk

 

1.  Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

IČO: 00 164 381

Stromová ul. č. 1, 813 30 Bratislava

Tel.: +421 2 59374 111

webové sídlo: www.minedu.sk  

2.  Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa: Zodpovednú osobu ministerstva možno kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb a vo veci uplatňovania ich práv uvedených nižšie na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@minedu.sk

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájde na webovom sídle: https://www.minedu.sk/20073-sk/ochrana-osobnych-udajov-v-rezorte-skolstva/

3. Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb: Účelom spracúvania osobných údajov je realizácia výberových konaní na obsadenie voľných pracovných miest podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.

4. Právny základ spracúvania: Predzmluvný vzťah podľa č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, na základe žiadosti uchádzača o verejnú službu podľa zákona o verejnej službe a Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z.

5. Spracúvanie: Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom web aplikácie MŠVVaŠ SR https://lektoriucitelia.sk/, ku ktorej majú prístup oprávnené osoby prevádzkovateľa.

6.  Kategória príjemcov: Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s nasledovnými inštitúciami:

7. Práva dotknutej osoby: Uchádzač je oprávnený uplatniť si prostredníctvom žiadosti nasledovné práva:

Právo na prenos, právo namietať a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa na účely výberového konania neuplatňuje.

8.  Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú po dobu realizácie výberového konania a následne počas plynutia 5-ročnej lehoty uloženia podľa registratúrneho plánu MŠVVaŠ SR.

Dokumenty predložené uchádzačom, ktorý bol na základe výberového konania prijatý do verejnej služby sa zakladajú do jeho osobného spisu a uchovávajú sa po dobu trvania zamestnaneckého pomeru a následne 50 rokov po jeho skončení zamestnaneckého pomeru podľa záväzne právnych predpisov.

9.  Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa môže uskutočňovať prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v zmysle plnenia medzinárodných zmluvných dokumentov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ministerstvu nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos vykonávať nezamýšľa.