Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

Požadované dokumenty

Lektori slovenského jazyka a kultúry v zahraničí
Podpísaná prihláška Priložte prosím kompletnú, podpísanú a naskenovanú prihlášku, ktorú si vytlačíte zo systému (nájdete ju v časti 1. Prihlášky s názvom "Prihláška"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy prihlášky nebudú akceptované!
Profesijný štruktúrovaný životopis Podpísaný životopis.
Osobný dotazník Priložte prosím kompletný, podpísaný a naskenovaný osobný dotazník, ktorý si vytlačíte zo systému (nájdete ho v časti 1. Prihlášky s názvom "Osobný dotazník"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy osobného dotazníku nebudú akceptované!
Doklady o vzdelaní K diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške.
Potvrdenie vysokej školy o pedagogickej praxi Potvrdenie v rámci interného doktorandského štúdia s uvedením kurzov, ktoré viedol na vysokoškolskom školiacom pracovisku (katedre, ústave) v jednotlivých akademických rokoch, prípadne zoznam školených záverečných prác.
Doklad o jazykových znalostiach Diplom, certifikát vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné vyhlásenie.
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti U úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.
Učitelia slovenského jazyka a kultúry na školách s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí
Podpísaná prihláška Priložte prosím kompletnú, podpísanú a naskenovanú prihlášku, ktorú si vytlačíte zo systému (nájdete ju v časti 1. Prihlášky s názvom "Prihláška"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy prihlášky nebudú akceptované!
Profesijný štruktúrovaný životopis Podpísaný životopis.
Osobný dotazník Priložte prosím kompletný, podpísaný a naskenovaný osobný dotazník, ktorý si vytlačíte zo systému (nájdete ho v časti 1. Prihlášky s názvom "Osobný dotazník"). Tento dokument si vytlačte, podpíšte, oscanujte a priložte do systému. Iné formy osobného dotazníku nebudú akceptované!
Doklady o vzdelaní K diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške.
Osvedčenie o prvej atestácii Osvedčenie o prvej atestácii alebo doklad preukazujúci uznanie prvej atestácie podľa § 61 ods. 7, resp. ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z.
Doklad o jazykových znalostiach Diplom, certifikát vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné vyhlásenie.
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti U úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.