Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

Dokumenty:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:
https://www.privacy-regulation.eu/sk/index.htm

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/552/

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/138/

Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/1/20200115