Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

O systéme

Cieľové skupiny

Uchádzač o štipendium

Štipendium je určené na štúdium na verejných vysokých školách na Slovensku, pokrýva štúdium len niektorých študijných odborov vyučovaných v slovenskom jazyku (uverejnených vo výzve), a tiež prípravný 10 mesačný kurz slovenského jazyka na Slovensku (pre tých, ktorí nerozprávajú po Slovensky). Uchádzač musí v prípade, ak to vysoká škola vyžaduje absolvovať aj prijímacie pohovory na vysokú školu.

Vysielajúce strany

Vysielajúce strany pripravujú nominácie uchádzačov. Počet možných nominácii je určený vo výzve. Postup on-line schvaľovania uchádzačov je uvedený v manuáli, ktorý je prístupný po prihlásení sa do systému.

Podmienkou schvaľovania je zaslanie vyplnenej prihlášky uchádzačom spolu s povinnými dokumentami do požadovaného termínu, zváženie študijných výsledkov spolu s voľbou študijného odboru.

MŠVVaŠ SR

Zastrešuje celú administráciu prihlášok od uchádzačov. Nastavujú výzvu pre aktuálny akademický rok, termín prihlasovania a uzatvorenia jednotlivých nominácií.

Má k dispozícii prehľad nominovaných uchádzačov. Spolu s navrhnutými členmi komisie pre posudzovanie nominovaných žiadostí akceptujú, resp. zamietajú uchádzačov a vyhodnocujú výber.