Lektori a učitelia slovenského jazyka a kultúry

Výberové konanie

Cieľové skupiny

Uchádzač o voľné miesto lektora alebo učiteľa MŠVVaŠ SR do zahraničia.

Výberové konanie sa realizuje na aktuálne voľné miesta lektorov a učiteľov MŠVVaŠ SR na zahraničných univerzitách, školách s vyučovaním slovenského jazyka v zahraničí alebo v Európskych školách.

Vysielajúce strany

Vysielajúce strany pripravujú nominácie kandidátov do zahraničia podľa jednotlivých pracovných ponúk. Výber kandidátov na miesta lektorov a učiteľov MŠVVaŠ SR v zahraničí sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi SR, vypísaním výberového konania. Vhodných uchádzačov vyberá komisia MŠVVaŠ SR menovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je zaslanie vyplnenej prihlášky uchádzačom spolu s povinnými dokumentami do požadovaného termínu.

MŠVVaŠ SR

Zastrešuje celú administráciu prihlášok od uchádzačov. Nastavujú výzvu pre aktuálny akademický rok, termín prihlasovania a uzatvorenia jednotlivých nominácií.

Má k dispozícii prehľad nominovaných uchádzačov. Spolu s navrhnutými členmi komisie pre posudzovanie nominovaných žiadostí akceptujú, resp. zamietajú uchádzačov a vyhodnocujú výber.